2018. december 3., hétfő

2018. november 17., szombat

Régi, népi mesterségek Alsósófalván

Alsósófalva: Káli Lajos, Samu Dénes, Kovács Sámuel, aki jó kovács volt és egyben lóurusosként is hírnévnek örvendett. A ma is élő Kacsó Géza (szül. 1904. II. 25.) lóurusos, akinek a híre eljutott egész Máréfalváig, Ilyésmezőig. A lovaknak a gyógyítását és herélésta csikókat fenn állva herélte - a katonasága idején tanulta. Besszarábiában teljesített katonai szolgálatot, és ott egy állatorvos ezredes mellé osztották be, aki ezred-állatorvosként teljesítette a szolgálatot. 

Alsósófalváról: Kacsó Géza, aki 1904. február 25-én született 1980. november 17-én az alábbiakat mondja: ő maga csak csikók herélésével és csikók, lovak gyógyításával foglalkozott. Eleinte a herélendő csikókat a földre lehúzva herélte, de később iskolát csinált és itt másodmagával lábon állva herélte az előkészített állatot. Csak azért kellett egy segítség, az állat farkát fogja félre, hogy ő tudjon dolgozni. A lovaknál felismert mindenfele betegséget. Nagyobb részt gyógyszertári gyógyszerekkel gyógyított, injekciókat is használt. Receptjére még az 1950-es években Szovátán, Parajdon és Korondon kiadták a gyógyszereket a gyógyszertárak. Azonban, ha szükségét látta, alkalmazta az alábbi orvosságokat is. Az 1970-es évek elejétől már nem foglalkozik a lovak gyógyításával, mivel a parajdi állatorvos dr. Szabó Vilmos az állatgyógyításért kétszer megbüntette. Vizeletelállás: Egy téglát megmelegített, a lónak a vaszorája alá tette és arra ecetet cseppentett. Ettől a vizelet megindult. Kehesség: Kehes lónak búzakorpát ajánlott előre megnedvesítve, hogy ecetesedjen s azután adta az állatnak. Azt javasolta, hogy a száraz poros takarmánytól, száraz abraktól óvni kell, főképp tavasszal a takarmányt és abrakot megnedvesítve kell etetni. A kehes csikót fűzfa révei (korhadt fűzfa) is füstölték.  2018. november 2., péntek

Nyilak csatája a Sóbányában

   A Kárpát Kupa első fordulóját szervezte meg szombaton és vasárnap a Romániai Íjászszövetség közösen az alsósófalvi Szirtisas Íjász Sportklubbal a Parajdi Sóbányában. A megmérettetésre több mint 100 versenyző érkezett. A 14 helyi versenyzőből 8-nak sikerült dobogóra állni.

Forrás: Sóvidék Televízió2018. október 27., szombat

Adatok az alsósófalvi oktatási élet 1700-as éveiből

A gyermekek legtöbb helyen lócára ülve tanultak. Csak a XIX. század elejétől válik általánossá a hosszú, az egész osztálytermet széltében átfogó pad. Az eddigiek során említett adatokból arra is következtethetünk, hogy a tanítás - a siklódi, szolokmai, alsósófalvi, „sóbánya melletti scholában" - hoszszú évtizedeken át a mester szobájában történt.

....

Az alsósófalviak jóformán még külön sem váltak a felsősófalvi anyaegyháztól, s 1772-ben máris kijelentik: „...az Gyermekek tanítására pedig egy Tanitót különösön tartanánk."15 Mindez természetesen nem jelentette, hogy a faluközösség a hanyag tanító ellen mindig panaszt emelt, vagy eltávolítását követelte. Az évenként tartott vizitáció alkalmával megkérdezték az egyházközség tagjait: „A mester erkölcséről, háza népe viseletéről, hivatala folytatásáról, gyermekek tanításáról."16 1825-ben a korondi unitáriusok „egy instanciát adának bé Mester Ürmösi József ellen, exponálván ebben a gyermekek tanításában való restségét, a classisnak tisztán nem tartását, sőt bornyíl és sertés rekeszként tartását, s egyéb feles hibáit is, mely is communicatiora kiadatik a Mester atyafiának.

....

Sokkal súlyosabb váddal illetik 1802-ben az alsósófalvi Intze Istvánt: „A mikor meg ittasodik a Gyermekekkel rútul bánik, némelyik(ne)k azt mondja hogy a többit nyúzza meg, másik(na)k azt parantsolya hogy a Nadrága szijját huzza ki, hogy azzal a mást akaszszák fel a lábánál fogva."

....

Az alsósófalviak a pap és mester fizetésére vonatkozóan egyezséget kötnek: (1.) Minden Gazda külön külön ád a Papnak 2 kalondgya Búzát a Mesternek 1 kalondgya, zabot is annyit ha egy Háznál többen vágynák is. (2.) Akinek 10 Kalondgya Búzája terem, tartozik ezen egész Bért megfizetni, a kinek pedig annyi nem terem, tartozik szemül fizet ni a T. papnak 2 Véka Búzát, és 4. Véka zabot, a Mesternek felét. (3.) Az 1805-ben Jan: 10-én tartatott partialis határozása szerint az egy Háznál lévő több Gazdák közül tsak az egyik tartozik szalmájában fizetni, a többi szemül, egy kalondgya Búzáért egy Vékát; egy kalondgya zabért pedig két Vékkát. (4.) Az Özvegy Aszszonyok ha Gazdaságot folytatnak egész Bérrel tartoznak. (5.) A Szegény özvegyek a Papnak 24 D., a Mesternek 12. Dénárokkal. (6.) A Keresztelésért tartoznak adni egy tyúkot, vagy a hellyett két font Hust. (7.) Minden Marhás Gazda tartozik a Papnak egy Szekér Fát adni, a Mesternekis annyit."41 Összehasonlításképpen álljon itt egy háromszéki díjlevél: „1800 táján a bölöni unitárius iskolában az iskolamester a következő fizetést kapta: 80-90 kalongya búza, ugyanennyi zab, s tandíjul minden tanuló szüleitől egy csirke. Ehhez járult hozzá a lakás és néhány hold szántónak és kaszálónak a használata."42 

...

Összehasonlításként említem, hogy hat évvel korábban, 1782-ben az alsósófalvi tanító jövedelme alig fele, 27 forint 48 krajcár volt, a felsősófalvié pedig 49 forint 48 krajcár.5

...

1785-ben az alsósófalviak „panaszolnak Dáné János ellen, hogy... az Gyermekeket magával viszi az erdőre venikéért (venyigéért), magyaró vesszőért. A Sertéseit az Pityvarban hizlalta, holott jó Pajtája vagyon.


Adatok az alsósófalvi oktatási élet 1700-as éveiből

2018. október 10., szerda

Székely himnusz éneklése a Vatikánban

Tíz felcsíki székely település plébániai kórusának előadásában.

2018. október 8., hétfő

Alsósófalvi szüreti bál - 2018

Csőszlányok székely népviseletben - Alsósófalvi szüreti bál, 2018

Csőszök székely népviseletben - Alsósófalvi szüreti bál, 2018

Csőszlányok székely népviseletben - Alsósófalvi szüreti bál, 2018


A fotók és videók készítője: Kázmér Péter.

Korabeli fénykép Keresztes Lajosról

   Falunk szülöttéről, Keresztes Lajosról készült kép  a Színházi Magazin 1939. évi 6. számában. Köszönjük szépen a kép beküldését József Álmosnak Sepsiszentgyörgyről.


Sovárv Kálmán birkozóbajnok és Kiss Ilonka esküvője. Körülöttük: Papp László dr. Európa bajnok, Keresztes Lajos világbajnok, Matura Mihály Európa bajnok


A kép kattintásra megnyitható eredeti méretében.