2016. augusztus 12., péntek

Alsósófalvi adatok az erdélyi CE Szövetségből

1931. augusztus 2., Sóvárad 


   A helybeli szövetségesek Máthé Elek lelkész vezetésével missziói napot szerveztek, melynek alapgondolata Menjünk Jézushoz, vegyük fel az ő keresztjét, hírdessük őt minden népnek....A közeli vidékekről 97-en vettek részt. Felsősófalváról 60, Kibédről 20, Parajdról 14 és Alsósófalváról 3 résztvevő volt. 

1931. augusztus 30. – szeptember 1., Marosvásárhely

   A konferenciát Tóthfalussy József és Herbeth István helyi lelkészek szervezték. (Alsósófalva 2 résztvevő)

1932. augusztus 28–29., Marosvásárhely

   A program szerint 28-án felnőtt és 29-én ifjúsági konferencia volt. A felnőtteknek három előadás volt: 1. Az ember természetes élete (Zsolt 103,14–17) – Nagy Ödön tanár, 2. Megújult élet (Róm 5,4) – Herbeth István, 3. Szolgálatra rendelt élet (1Jn 3,16) – Filep Béla. A százakra menő jelenlevők este szeretetvendégséggel zárták a napot, amelynek keretében Balogh Ferenc alsósófalvi lelkész hirdette az igét. Az ifjúsági konferencia másnap a közeli Somostetőn, szabad ég alatt folytatódott. Három előadás hangzott el: 1. Veszélyben forgó élet (Jn 12,25) – Benke Róza, 2. Felszabadult élet (Zsid 2,15) – Halmen Erzsébet, 3. Krisztust dicsőítő élet (2Kor 4,10) – Nagy Júlia. A konferencián kb. 220-an vettek részt Aradról, Kolozsvárról, Zilahról, Déváról, Nagyenyedről és a környéken levő 22 településről.

Alsósófalva. 

1928. február 18–27. közötti utazásáról számol be a Szövetség elnöke, Kecskeméthy. Ottjártakor a helyi lelkész, Balogh Ferenc vallásos estélyt szervezett, amelyre a közeli Parajdról is átjöttek néhányan. Ugyanabban az évben a marosvásárhelyi szövetségesek is tiszteletüket teszik Alsósófalván, de látogatásukról nem közölnek részleteket. Klein Adolf Pál missziói munkás 1931. június 6-i látogatásából azt tudhatjuk meg, hogy Balogh Ferenc és családja igazi magyaros vendégszeretettel fogadta a vendéget és a beszélgetés kapcsán Balogh Ferenc sérelmezte, hogy a felelősségérzet hiányzik a CE munkájából. Ugyanaznap este a bibliakör termében missziói estét rendeztek, amelynek keretében, ének és ima után, Nagy Árpád parajdi kántor szólóéneket adott elő, Kacsó Mancika pedig szavalt. Ezután következett a vendég előadása a külmisszióról, a zsidómisszióról és a belmisszióról. Befejező beszédet és imát a helybeli lelkész mondott. 1932. december 17-én ugyancsak Klein Adolf Pál tett látogatást, melynek keretében a helyi önképzőkörben szolgált. Szóbeli visszaemlékezés szerint, a Balogh Ferencet szolgálati helyén követő Boros Árpád lelkész és családja elkötelezett tagja, híve és támogatója volt az Alsósófalván már beindult szövetségi munkának. A visszaemlékező megjegyzi, hogy a házi istentiszteleteket mindig laikus egyháztagok vezették, ahol a lelkész megfigyelőként vett részt, és csak akkor szólt hozzá a beszélgetéshez, ha a Szentírástól idegen hozzászólások hangzottak el. Ezeken az alkalmakon többnyire az asszonyok vettek részt, mivel a férfiakat lekötötte a mezei munka. A visszaemlékező legkedvesebb élménye ezekkel az alkalmakkal kapcsolatban: Addig nem mentünk haza a bibliaóráról, amíg ki nem bontottuk a „testust”. Az igéhez pedig sokan hozzászóltak. Fontosnak tartja még elmondani, hogy a lelkész nagyon sokat foglalkozott a gyerekekkel.

Temesvár. 

1930. december 4-i missziói körútján Kecskeméthy István elnök ezt a közösséget is felkereste és meglátogatta a helyi bibliaköröket, vendéglátója Budás Miklósné volt....A bibliakör tagjait a Temesváron szolgáló nagyszámú erdélyi székely leány alkotta (csak Alsósófalváról 120-an voltak! ), akiknek Elekes Gyula lelkész tartott bibliaórát. Ebből a bibliakörből 3 leány iratkozott be a CE Szövetségbe.

Az 1936. évi konferencia
Az 1936. évi konferencia

A dolgozat címe: Az erdélyi CE Szövetség története a két világháború között
Szerző: Szász Zoltán
Megtekinthető ide kattintva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése