2018. január 7., vasárnap

Alsósófalvi diák a marosvásárhelyi Református Kollégiumban - 1917

  Biró Lidia született 1899-ben Alsósófalván. Gimnáziumi éveit a marosvásárhelyi Református Kollégiumban töltötte, mi pedig megtaláltuk a 6. osztályos tantárgyait és jegyeit. A tantárgyak a következők: Vallás, Magyar, Latin, Görögpótló rajz, Görögpotló irodalom, Német, Történelem, Természetrajz, Számtan. Most pedig következzék az iskola nyilatkozata az 1917-es évről és az elért jegyek:

A kollégium kormányzata. 

A Marosvásárhelyi Református Kollégium 8 gimnáziumi és 4 elemi osztályt tart fenn. Mint az erdélyi ref. egyház- kerületnek egyik tanintézete, az egyházkerületnek, illetőleg kormányzó testületének, a Kolozsvárt székelő állandó Igazgató Tanácsnak felügyelete és ellenőrzése alatt áll. E kormányzó testület veszi számba évenkint a kollégium összes szellemi és anyagi ügyeit és közvetíti az érintkezést a köz- okt. m. kir. minisztérium és kollégium között. 

A kollégium saját alapjaiból és szerződésileg megállapított államsegélyből tartja fenn magát. Miután azonban a saját hozzájárulás meghaladja az államsegélyt, az 1883. XXX. t.-c. 47. §. értelmében megtartja autonom jellegét s igy összes szellemi és anyagi ügyeit az egyházkerületi felügyelet és ellenőrzés keretén belül önállóan intézi az elöljáróság és ennek keretében egyfelől mint véleményező, másfelől a „Rendszabások és utasítások“ IV-ik fejezetében meghatározott jogkörrel a tanári kar. 


Forrás: library.hungaricana.hu (31-es oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése