2018. október 27., szombat

Adatok az alsósófalvi oktatási élet 1700-as éveiből

A gyermekek legtöbb helyen lócára ülve tanultak. Csak a XIX. század elejétől válik általánossá a hosszú, az egész osztálytermet széltében átfogó pad. Az eddigiek során említett adatokból arra is következtethetünk, hogy a tanítás - a siklódi, szolokmai, alsósófalvi, „sóbánya melletti scholában" - hoszszú évtizedeken át a mester szobájában történt.

....

Az alsósófalviak jóformán még külön sem váltak a felsősófalvi anyaegyháztól, s 1772-ben máris kijelentik: „...az Gyermekek tanítására pedig egy Tanitót különösön tartanánk."15 Mindez természetesen nem jelentette, hogy a faluközösség a hanyag tanító ellen mindig panaszt emelt, vagy eltávolítását követelte. Az évenként tartott vizitáció alkalmával megkérdezték az egyházközség tagjait: „A mester erkölcséről, háza népe viseletéről, hivatala folytatásáról, gyermekek tanításáról."16 1825-ben a korondi unitáriusok „egy instanciát adának bé Mester Ürmösi József ellen, exponálván ebben a gyermekek tanításában való restségét, a classisnak tisztán nem tartását, sőt bornyíl és sertés rekeszként tartását, s egyéb feles hibáit is, mely is communicatiora kiadatik a Mester atyafiának.

....

Sokkal súlyosabb váddal illetik 1802-ben az alsósófalvi Intze Istvánt: „A mikor meg ittasodik a Gyermekekkel rútul bánik, némelyik(ne)k azt mondja hogy a többit nyúzza meg, másik(na)k azt parantsolya hogy a Nadrága szijját huzza ki, hogy azzal a mást akaszszák fel a lábánál fogva."

....

Az alsósófalviak a pap és mester fizetésére vonatkozóan egyezséget kötnek: (1.) Minden Gazda külön külön ád a Papnak 2 kalondgya Búzát a Mesternek 1 kalondgya, zabot is annyit ha egy Háznál többen vágynák is. (2.) Akinek 10 Kalondgya Búzája terem, tartozik ezen egész Bért megfizetni, a kinek pedig annyi nem terem, tartozik szemül fizet ni a T. papnak 2 Véka Búzát, és 4. Véka zabot, a Mesternek felét. (3.) Az 1805-ben Jan: 10-én tartatott partialis határozása szerint az egy Háznál lévő több Gazdák közül tsak az egyik tartozik szalmájában fizetni, a többi szemül, egy kalondgya Búzáért egy Vékát; egy kalondgya zabért pedig két Vékkát. (4.) Az Özvegy Aszszonyok ha Gazdaságot folytatnak egész Bérrel tartoznak. (5.) A Szegény özvegyek a Papnak 24 D., a Mesternek 12. Dénárokkal. (6.) A Keresztelésért tartoznak adni egy tyúkot, vagy a hellyett két font Hust. (7.) Minden Marhás Gazda tartozik a Papnak egy Szekér Fát adni, a Mesternekis annyit."41 Összehasonlításképpen álljon itt egy háromszéki díjlevél: „1800 táján a bölöni unitárius iskolában az iskolamester a következő fizetést kapta: 80-90 kalongya búza, ugyanennyi zab, s tandíjul minden tanuló szüleitől egy csirke. Ehhez járult hozzá a lakás és néhány hold szántónak és kaszálónak a használata."42 

...

Összehasonlításként említem, hogy hat évvel korábban, 1782-ben az alsósófalvi tanító jövedelme alig fele, 27 forint 48 krajcár volt, a felsősófalvié pedig 49 forint 48 krajcár.5

...

1785-ben az alsósófalviak „panaszolnak Dáné János ellen, hogy... az Gyermekeket magával viszi az erdőre venikéért (venyigéért), magyaró vesszőért. A Sertéseit az Pityvarban hizlalta, holott jó Pajtája vagyon.


Adatok az alsósófalvi oktatási élet 1700-as éveiből

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése